Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er overført til Bufdir

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er overført til Bufdir

Første september ble ansvaret for koordineringen av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse overført fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Ønsket om å samle viktige deler av innsatsen mot vold i nære relasjoner er bakgrunnen for flyttingen av teamet. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et nasjonalt tverretatlig fagteam. Det består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).

Kompetanseteamet arbeider med:

Å gi veiledning i konkrete saker: Hvis du lurer på hvordan du skal gå frem i en konkret sak der du mistenker at tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annen æresrelatert vold er tema, kan du kontakte teamet. De kan hjelpe deg med å kartlegge om volden er æresrelatert, risiko for fremtidig vold, hvilken oppfølging den utsatte kan ha behov for, samt hvilke (andre) instanser som bør involveres.

  • Kompetanseheving i tjenestene: Kompetanseteamet holder foredrag om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Du kan ta kontakt på e-post eller telefon, dersom du ønsker at noen fra teamet skal foredra for din tjeneste, på samlinger, konferanser eller lignende.
  • Utenlandssaker og refusjonsordningen: I noen saker befinner den utsatte seg i utlandet. Kompetanseteamet koordinerer kontakten mellom relevante instanser i Norge og ambassader i utlandet. De vurderer også søknader om refusjon til utgifter for hjemreise til utsatte som befinner seg i utlandet.

Både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel barnehager, skoler, asylmottak, helsestasjon, barnevern, krisesentre, norske utenriksstasjoner, advokater, UDI, og frivillige organisasjoner, kan ta kontakt med Kompetanseteamet for å få veiledning.

Kontakt kompetanseteamet på:

E-postadresse: kompetanseteamet@bufdir.no (OBS: ny e-postadresse)
Telefonnummer: 478 09 050 (mandag til fredag 09.00–16.00)

Du kan lese mer om hvordan Kompetanseteamet arbeider, og om tematikkene tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold på Bufdirs nettsider: www.bufdir.no/Vold/