Hvor lite skal du finne deg i?

Hvor lite skal du finne deg i?

En kampanje fra KRIPOS om vold i nære relasjoner

Kripos og kommunikasjonsbyrået Dinamo har på vegne av Politidirektoratet utarbeidet en informasjonskampanje for politiet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Kampanjen er rettet mot personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par, samt vitner som kjenner til andre som blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Vold – ingen privatsak

Målsettingen med kampanjen er å gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av denne typen kriminalitet. Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområde.

Altfor mange lever med utrygghet og frykt. Politiet ønsker med denne kampanjen å bygge ned barrieren mellom publikum og myndigheter, slik at flere voldsutsatte skal ta kontakt og få hjelp.

Hvor lite skal du finne deg i? signaliserer at politiet også har fokus på menneskeverd og retten til å leve uten frykt og vold. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

Bakgrunn for kampanjen

Prosjektet er en del av en tiltakspakke med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets (JD) handlingsplan mot vold i nære relasjoner Et liv uten vold (2014–2017). Mange grove kriminelle handlinger blir ikke gjort kjent for politiet. Kun 26,3 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold, anmelder forholdet, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som er samarbeidspartner med hensyn til innholdet i kampanjen.

Link til kampanjen finner du her.