«Tidlig inn»

«Tidlig inn»

Det kan være vanskelig å spørre gravide og småbarnsforeldre om forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Men for å kunne gi hjelp må man være informert. Opplæringsprogrammet «Tidlig inn» gir ansatte i svangerskapsomsorgen og helsestasjonene mot og kunnskap til å stille de vanskelige spørmålene.

«Tidlig inn» er et opplæringstilbud til kommunene. Det gir handlingskompetanse innen tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Målsettingen er å gjøre ansatte i kommunene tryggere når det gjelder tidlig intervensjon og tidlig identifikasjon.

Opplæringsprogrammet TIDLIG INN

Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Her er et spørreskjema som kartlegger problemer knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner: Kartleggingsverktøy

Dette er en hjelpeguide for helsepersonell som er i kontakt med gravide og småbarnsforeldre: Hjelpeguide

Her er en powerpointpresentasjon av opplæringsprogrammet «Tidlig inn»

Powepointpresentasjon av Tidlig inn

Målet med opplæringsprogrammet TIDLIG INN er at deltakerne skal få:

 • mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold.
 • mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte.
 • kunnskap om hva du kan gjøre og hvem du skal henvende deg til, og hvilke(n) instans(er) som er de(n) riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna.

Det er ofte vanskelig å spørre om og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjons verktøy og -metoder. Dette skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å avdekke et begynnende problem, og tilby adekvat hjelp. Opplæringsprogrammet er et tilbud om opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Det gis opplæring i konkrete verktøy og samtalemetodikk, og anbefalinger knyttet tverrsektoriell samhandling i oppfølgingen. Ved siden av noe teori, inneholder opplæringsprogrammet flere øvelser for styrke den enkeltes ferdigheter og opplevelse av mestring. Det legges også opp til veiledning og erfaringsutveksling.

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Alkohol og graviditet, hvordan alkohol skader fosteret, bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK (Tolerance/toleranse, Worried/bekymret, Eye opener/drink om morgenen, Amnesia/«black out»/hukommelsestap, K(c)ut down / redusere).
 • Psykiske vansker under graviditet og i småbarnsfasen, bruk av kartleggingsverktøyet EPDS (Edinburgh Postnatale Depresjonsscore) og støttesamtaler.
 • Vold under graviditet og i småbarnsfasen, bruk av kartleggingsverktøyet AAS (Abuse Assessment Screen).
 • Opplæring i Motiverende Samtale (MI) og støttesamtaler, tydeliggjøring av likheter og forskjeller mellom samtalemetodene.
 • Utvikling av kommunens tverrfaglig samarbeid med familier med familier med alvorlige og komplekse problemer.

I hver region samarbeider nå Regionsenter for barn og unges psykiske helse / Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging, BUF-etat og Regionalt kompetansesenter for rus om å tilby et opplæringsprogram for tidlig identifisering og intervensjon hos gravide og småbarnsforeldre.

Den viktigste målgruppen er de som rutinemessig kommer i kontakt med gravide og småbarnsforeldre, som jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør aktuelt fagpersonell innenfor barnevern, NAV, psykisk helsevern, PPT, familievernkontor, familiesenter og lignende delta. Representanter fra barnehagene og andre som jobber med førskolebarn kan også delta. Videre inviteres kommunens samarbeidspartnere i de aktuelle instansene på spesialistnivå.
Regionale opplæringsteam formidler kunnskap om kartleggingsverktøy og samtaleferdighet til de som i det daglige arbeider nær gravide og småbarnsforeldre.
Teamene består av kursholdere fra:

 • RVTS / Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • KoRus( Kompetansesenter –rus)
 • Bufetat( Barne-ungdoms-og familieetaten)
 • RBUP( Regionsenter for barn og unges psykiske helse)
 • RKBU( Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
Hvordan gjennomføres Tidlig inn?

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Opplæringen gjennomføres lokalt, gjerne med flere kommuner samlet. Dagene gjennomføres av regionalt opplæringsteam i samarbeid med kommunen. Veiledning følger undervisningsmodulene og i implementeringsperioden etter opplæringen. Kommunen beslutter hvilke verktøy som ønskes implementert.

Kommunen står som praktisk arrangør for gjennomføring av programmet (fristilling av deltakerne, eventuelt lokaliteter og lunsj). Det er ingen deltakeravgift.

Før oppstart av programmet inngås kontrakt mellom kommunen og KoRus-Nord. Her er en link link til KORUS Nord for mer informasjon.