Helseerklæringer

Det kan være avgjørende for utfallet av en asylsak at det blir skrevet helseerklæring i saken. Systemmangler medfører at slik dokumentasjon ikke alltid fremlegges. Dette rettssikkerhetsproblemet medfører at helsepersonell og andre hjelpere må ta en aktiv rolle i å avdekke behovet og sørge for at helseerklæringer blir skrevet. Her finner du retningslinjer for når og hvordan dette bør gjøres.

Når helsepersonell har en asylsøker i behandling, er det vesentlig å undersøke hvordan det går med hans/hennes asylsøknad. Særlig relevant er det å undersøke om det er behov for dokumentasjon i form av en helseerklæring. Det er helsepersonells oppgave å skrive helseerklæringer for pasienter når dette er nødvendig for at pasienten skal få vurdert sine rettigheter i andre systemer (Se tidligere Forskrift om krav til helsepersonells erklæringer, attester o.l.) Dette ansvaret inkluderer helseerklæringer i utlendingssaker.

Helseerklæringer i utlendingssaker handler ofte om å forebygge nye menneskerettighetsbrudd.  Hvis nødvendig dokumentasjon ikke blir fremlagt for utlendingsmyndighetene, kan resultatet bli at mennesker returneres til ny forfølgelse, tortur og død. Det er et alvorlig rettssikkerhetsproblem at Norge mangler systemer som sikrer at behov for helseerklæringer blir avdekket, og som sikrer at helsemessige forhold blir dokumentert i asylsaker, som sikrer finansiering av helseerklæringer/attester, og som gir helsepersonell produksjonstall når de skriver helseerklæringer. Ut fra Norges internasjonale forpliktelser må det enkelte helsepersonell ta et aktivt ansvar for å bøte på dette.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har også interne retningslinjer for hvordan de skal vurdere anførsler om helsemessige forhold. Det er lurt å sette seg inn i disse når man skal skrive helseerklæringer i asylsaker.

Asylsøkere kan trenge dokumentasjon i form av en helseerklæring når det skal vurderes om de har behov for beskyttelse, eller om de skal innvilges opphold på humanitært grunnlag. I tillegg kan det være behov for helseerklæringer i utvisningssaker, ved vurdering av reiseudyktighet, i familiegjenforeningssaker, samt når det er spesielle behov knyttet til bosetting i en kommune.

Her får du noen konkrete råd om skriving av helseerklæringer.