Gangen i en asylsøknad

  1. Søknad om beskyttelse / asyl – 1. instans: Asylsøkeren registrerer seg som asylsøker og leverer asylsøknaden sin hos Politiets utlendingsenhet. Asylsøkeren blir intervjuet av Utlendingsdirektoratet (UDI), som så fatter vedtak i saken. En kan da enten få avslag eller en eller annen form for oppholdstillatelse.
  2. Klage – 2. instans: Hvis UDI avslår, får asylsøkeren utdelt en advokat som skriver klage til UDI. UDI vurderer klagen. Hvis UDI ikke omgjør vedtaket, sender UDI saken til Utlendingsnemnda (UNE). UNE vurderer klagen og fatter endelig vedtak. Asylsøkeren får vanligvis bli i Norge mens UNE behandler klagen. En kan da enten få avslag eller en eller annen form for oppholdstillatelse. Asylsøkere med endelig avslag har ikke flere klagemuligheter. De får en utreisefrist og skal forlate landet.
  3. Omgjøringsbegjæring: Dersom det fremkommer nye vesentlige opplysninger i saken, kan asylsøkeren fremme omgjøringsbegjæring og be UNE om se på saken på nytt og vurdere de nye opplysningene. Dette kan for eksempel handle om at asylsøkeren ikke tidligere har vært i stand til å fortelle om forfølgelse og tortur som de har vært utsatt for. Det kan også handle om mangel på dokumentasjon av helsemessige forhold; som psykiske og fysiske skader etter forfølgelse/tortur, eller alvorlige lidelser som kan danne grunnlag for opphold på humanitært grunnlag. Asylsøkeren kan søke om å få bli i landet mens omgjøringsbegjæringen behandles, men det varierer om en slik tillatelse gis. Asylsøkeren har ikke lenger krav på rettshjelp. Også omgjøringsbegjæringen vil føre til enten avslag eller en eller annen form for oppholdstillatelse.
  4. Rettsak: Asylsøkere som er uenige i vedtak fra UDI og UNE kan få prøvet sin sak i rettssystemet. Denne muligheten er i realiteten svært begrenset, da de færreste asylsøkere har råd til å betale for dette. Humanitære organisasjoner og frivillige støttespillere samler av og til inn penger til slike rettsaker for å styrke asylsøkeres rettsikkerhet. Advokatforeningens aksjons og prosedyregruppe i utlendingsrett prøvde en rekke prinsipielle utlendingssaker for retten i perioden 2007 – 2014 uten å kreve betaling fra asylsøkerne. En rapport fra prosjektet viser at 63 % av sakene ble avgjort med positivt utfall for klienten. Asylsøkere kan søke om å få bli i Norge til rettsprosessene er sluttført, men det varierer om en slik tillatelse gis.