Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Her finner du aktuelt fagstoff om flyktninghelse og tvungen migrasjon

Sentrale begreper

Under oppdatering

 

Bakgrunn for flyktningsituasjon nasjonalt og internasjonalt

Dagens flyktningsituasjon

Tall fra UNHCR viser at hver dag tvinges 28 300 til å flykte. Dette betyr i praksis at nesten 20 personer blir tvunget på flukt hvert minutt.

Dagens flyktningsituasjon viser at det er 65,6 millioner mennesker på flukt. Aldri har det vært så mange mennesker på flukt som nå. Av disse er 22,5 millioner flyktninger, og over halvparten er barn.  Personer under 18 år utgjør derved en stor del av mennesker på flukt.

Flest flyktninger befinner seg i Afrika (30%) og Midtøsten (26%), men flyktninger finner man over hele verden, i Europa (17%), Amerika (16%), samt Asia og Stillehavsregionen (11 %).

Tre land utgjør opprinnelseslandene for 55 % av verdens flyktninger. 5,5 millioner flyktninger kommer fra Syria, 2,5 millioner kommer fra Afghanistan, og 1,4 millioner kommer Sør-Sudan. Borgerkrigen i Syria begynte i 2011 og i Sør-Sudan, i 2013, et land som først ble uavhengig i 2011 da det løsrev seg fra Sudan. Den afghanske flyktningkrisen har røtter tilbake til 1979.

Flest flyktninger befinner seg i Tyrkia (2,9 millioner), Pakistan (1,4 millioner), Libanon (1 million), Iran (979 400), Uganda (940 800) og Etiopia (791 600).

Visse flyktningkriser får mer oppmerksomhet enn andre. I 2017 inneholdt Flyktninghjelpens årlige oversikt over verdens mest neglisjerte fluktkriser disse landene: Den sentralafrikanske republikk, DR Kongo, Sudan, Sør-Sudan, Nigeria, Jemen, Palestina, Ukraina, Myanmar og Somalia. Listen er basert på tre kriterier: mangel på politisk vilje, mangel på medieoppmerksomhet og mangel på økonomisk støtte.

Fakta er hentet fra UNHCR og Flyktninghjelpen


Lenker til fagstoff

Handlingsplaner og veiledere:

Helsedirektoratet (oppdateres kontinuerlig) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veileder IS-1022. Oslo.

Helsedirektoratet (2011) Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Veileder IS-1924. Oslo.

Retten til å bestemme over eget liv – Handlingsplan mot negativ kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

Helse og omsorgsdepartementet (2013) Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Oslo.


Om menneskehandel

Menneskehandel er utnyttelse av mennesker i svært sårbare livssituasjoner. Ved bruk av tvang, vold, trusler og forledelse utnyttes både voksne og barn til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, for eksempel tigging og stjeling. Krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av organer er også menneskehandel.

Dette er vår tids slavehandel og en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av ofrenes menneskerettigheter.

I Norge er det hovedsakelig handel med utenlandske kvinner og mindreårige som utnyttes til prostitusjon eller andre seksuelle formål. Tallene er økende når det gjelder unge menn i prostitusjon og ulike former for arbeidslivskriminalitet.

Alle fasene ved utnyttelse er straffbare, både rekruttering, transport, losjering og mottak av personer. Alle former for menneskehandel straffes etter straffelovens § 257 og grov menneskehandel etter straffelovens §258

RVTS skal, ifølge regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (nevnt ovenfor), gi veiledning og bidra til kompetanseheving av helse- og omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel.

RVTS Nord er i gang med kartlegging av aktører som arbeider innenfor temaet menneskehandel og vi satser på å gjennomføre en regional konferanse i løpet av 2018.

Tenk tanken

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi jobber, ta kontakt med Kirsten Eriksen eller Anders Lundesgaard


Generelt fagstoff:

Flyktning.net – Ressursportal for alle som jobber med flyktninger og asylsøkere

Norges offentlige utredninger (NOU) (2014) Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. NOU 2014:8. Oslo.

Vedrørende utredning av torturskader

RVTS Nord arbeider også mot forebygging av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Nytt verktøy for tverrkulturell kommunikasjon 

Norges offentlige utredninger (NOU) (2011) I velferdsstatens venterom Mottakstilbudet for asylsøkere. NOU 2011:10. Oslo.

Dahl, Sveaass, Varvin (red) (2006) Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger – veileder.  NKVTS. Oslo.

Neumayer, Skreslett, Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. (2006) Psykososialt arbeid med flyktningbarn. Introduksjon og fagveileder. NKVTS. Oslo.


Veiledningsheftet Familiegjenforening

RVTS Midt har laget nye selvhjelpsfoldere for flyktninger og folk som jobber med flyktninger

BARN KRIG OG FLUKT

Folder rvts midtTIL DEG SOM HAR OPPLEVD KRIG

TIL DEG SOM FÅR IKKE SOVE

På RVTS Midt sine nettsider kan du finne link til disse folderne på ulike språk. De ligger under “Selvhjelps- og informasjonsfoldere”