Fagdager om kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko i Finnmark

Behovet for god kompetanse i forhold til kartlegging, vurdering og behandling av selvmordsrisiko er stort i hjelpeapparatet. En betydelig andel av de som henvises til behandling i psykisk helsevern sliter med selvmordsproblematikk.

Som ledd i å øke kompetansen innen kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko i psykisk helsevern, ble det arrangert fagdager 4. og 5. mai i Alta, og 31. mai og 1. juni i Tana.

Fagdag i Tana
Fagdag i Tana

Fagdagene ble arrangert på initiativ fra fagkonsulent Jørn-Tore Karlsen ved DPS Vest-Finnmark og seniorrådgiver Grete Tørres ved DPS Øst-Finnmark. Spesialkonsulent Ola Robertsen og fagkonsulent Ingrid Nesje fra RVTS Nord hadde ansvar for det faglige innholdet.

Fagdag i Alta
Fagdag i Alta

Fagdagene tok utgangspunkt i forekomsten av selvmord nasjonalt og i spesialisthelsetjenesten, og de nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Her var ikke minst ulike yrkesgruppers kompetanse og arbeidsfordeling i forhold til vurdering av selvmordsrisiko et viktig tema til debatt.

 

 

Hoveddelen av dagene gikk med til gjennomgang av faktorer som påvirker selvmordsrisikoen, og diskusjoner rundt selve risikovurderingen. Vår erfaring fra RVTS side var at det var stort engasjement under fagdagene.  Det er også tydelig at selv om det er noen år siden de nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord ble lansert, er det stadig behov for økt kompetanse på området.

-Ola Robertsen