Barn på krisesentre

Vi er deltakere i en prosjektgruppe ledet av NKVTS som skal foreta en nasjonal kartleggingsundersøkelse om barns betingelser på krisesentre.

I løpet av et år flytter ca 1500 barn på et krisesenter i Norge sammen med sin mor. RVTS-Nord deltar i den første nasjonale kartleggingsundersøkelsen av barns betingelser på krisesentre i Norge. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har gitt nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å gjennomføre undersøkelsen, som tiltak i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011. Høsten 2008 skal Prosjektleder Fil. dr. Carolina Øverlien og spesialpedagog Marit Jacobsen ved NKVTS, i samarbeid med Are Evang ved RVTS-Nord gjøre en kvalitativ studie der barn og unge som bor på krisesenter i Norge, skal intervjues. Foreløpig er det inngått samarbeid med krisesentrene i Bodø og Tromsø i region nord. Studiens sluttrapport presenteres sommeren 2009.