Kunnskapsportalen om radikalisering og voldelig ekstremisme

Kunnskapsportalen om radikalisering og voldelig ekstremisme

Kunnskapsportalen «Radikalisering og voldelig ekstremisme – prosesser inn og veier ut» er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Portalen er utarbeidet av RVTS Øst i samarbeid med Helsedirektoratet og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). RVTS Nord har bidratt med faglig innhold, noe Kai Krogh har hatt ansvar for.

Link til nettstedet utveier.no finner du her.Utveier

Hensikten bak portalen er å gjøre deg mer beredt, villig og i stand til å forebygge og hjelpe mennesker ut av negative radikaliseringsprosesser. Portalen er delt inn i fem ulike temaområder: veien inn, hva er radikalisering, hvorfor akkurat ham, veien ut og spesialisthelsetjenesten. Inndelingen er ikke tilfeldig og temasidene vil til en viss grad bygge på kunnskap som allerede er gitt på et foregående nivå. Under spørsmål og svar vil du raskt få en oversikt over de mest sentrale temaer som blir presentert i artiklene på de ulike temasidene. Tips og råd gir deg en punktvis oversikt over nyttig og viktig informasjon. Hver temaside har en E-læringsdel, test din kunnskap, som er interaktiv og et supplement til artiklene.

Dette prosjektet ønsker ikke på noen måte å stigmatisere personer, grupper, miljøer, ideologier eller religioner.

Ytringer, standpunkt eller meninger som fremkommer gjennom intervjuer og reportasjer representerer den enkelte og ikke RVTS Øst. Fiktive historier benyttes for å belyse ulike temaer og som eksempler i læringsressurser. Temaet radikalisering og voldelig ekstremisme er komplekst og kan vekke følelser og engasjement. I portalen baserer vi innhold på faglige vurderinger hvor hensikten er å gi nyansert og nøytral kunnskap så langt dette er mulig. Dette prosjektets mandat er å belyse temaet. Alle bidragsytere er valgt av faglige hensyn.

Læringsplattformen presenterer tre ulike profiler. Profilene er valgt og utviklet for å gi innblikk i ulike veier inn i et radikaliseringsforløp. Historiene er fiktive, men basert på erfaring og research. Karakterene fremstilles av skuespillere som ikke på noen måte kan knyttes til profilene de fremstiller. Deres medvirkning er gjort etter samtykke hvor premissene er kartlagt i forkant

To av intervjuobjektene i prosjektet medvirker på bakgrunn av tidligere erfaringer og gir innblikk og kunnskap gjennom sine historier. Begge profilene jobber nå aktivt for å forebygge voldelig ekstremisme og deres medvirkning er motivert av det.

 

RVTS Øst ønsker å rette en stor takk til alle bidragsytere for at de har valgt å dele sine erfaringer og sin kunnskap i dette prosjektet.